Kirjoituskutsut – Call for Papers

CFP – LÄHIKUVA 1/2022
IHMISEN JA LUONNON SUHDE

Miten ihmisen suhdetta luontoon ja muihin lajeihin on esitetty audiovisuaalisessa kulttuurissa kautta aikojen? Minkä muun tyyppisissä teoksissa kuin luontodokumenteissa luonto on ollut merkittävässä roolissa, missä vain vähäisessä? Millaisia muotoja ihmisen, luonnon ja muiden lajien kohtaamiset ovat saaneet?

Miten keskustelu ekokatastrofista ja antroposeenin aikakaudesta on vaikuttanut tapaan, jolla ihmisen luontosuhdetta kuvataan? Entä miten se vaikuttaa tapaan, jolla luontosuhteesta pitäisi ylipäätään ajatella?

Mikä on luontoa? Kannustamme kirjoittajia haastamaan käsityksiä luonnosta ja luontosuhteesta sekä näkemään luontoa sielläkin, missä sitä ei ehkä tavallisesti ajatella olevan. Kuten Adam O’Brien (2018, 3) toteaa, ”There is not a genre or mode of natural-environmental art, but rather a common urge amongts a great many (deeply dissimilar) artists to acknowledge the world as something more than a stage for social transactions.”

Kutsumme eri tieteenalojen tutkijoita pohtimaan luonnon, ihmisen ja audiovisuaalisen kulttuurin kytköksiä eri näkökulmista. Artikkeleissa voidaan tarkastella esimerkiksi tiettyä historiallista aikakautta, yksittäistä teosta, tiettyä genreä tai maantieteellistä aluetta. Myös teoreettiset ja kriittiset pohdinnat ovat tervetulleita. Tutkimusaineistoksi sopii audiovisuaalinen kulttuuri koko laajuudessaan, mukaan lukien mediataide, pelit ja sosiaalinen media.

Numeroon voi tarjota tutkimusartikkeleita, katsauksia, näkökulmatekstejä, haastatteluja sekä kirja-arvioita. Lisätietoja tekstityypeistä löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions

Juttuehdotukset, sisältäen tekstityypin, otsikon, lyhyen abstraktin (max. ½ s.), keskeisimmät lähteet ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään sähköpostilla 13.6.2021 mennessä teemanumeron toimittajille:

kaisa.e.hiltunen@jyu.fi
minna.k.rainio@jyu.fi

Numero ilmestyy maalis–huhtikuussa 2022. Referee-artikkeleiden ensimmäisten versioiden tulisi olla valmiita 1.11.2021 mennessä, muiden tekstien tammikuun 2022 loppuun mennessä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä numeron toimittajiin.

CFP – LÄHIKUVA 3/2021
SUOMALAISUUKSIA AUDIOVISUAALISESSA KULTTUURISSA

Lähikuvan numero 3/2021 perehtyy suomalaisuuden esittämiseen audiovisuaalisessa kulttuurissa. Erityisesti tarkastelun alla ovat ne suomalaisuuden kuvaukset, jotka on tuotettu muiden kuin suomalaisten tekijöiden toimesta. Miten esimerkiksi suomensukuiset kansat tai ”ulkosuomalaiset” jäsentävät omaa suomalaisuuttaan? Entä miten Suomea ja suomalaisuutta on muiden kuin syntyperäisten suomalaisten toimesta kuvattu silloin kun kyse on Suomesta maahanmuuton kohdemaana tai esimerkiksi vakavien maailmanpoliittisten kriisien aikana?

Olemme myös kiinnostuneita kuulemaan miten ”suomensuomalaiset” ovat kuvanneet Suomen rajojen ulkopuolista suomalaisuutta. Minkälainen tulkintasuhde ”aidon” suomalaisuuden ja ”ulkosuomalaisuuden” välille rakennetaan? Onko esimerkiksi puhe ”suomensuomalaisuuden” muita suomalaisuuksia kolonisoimaan pyrkivästä katseesta mielekäs väite?  Vai olisiko parempi yhden ja yhtenäisen suomalaisuuden sijaan puhua ajassa ja paikassa muuntuneista suomalaisuuksista?

Teema mahdollistaa monitieteellisen lähestymistavan. Lähdemateriaalina toimii av-kulttuuri sen laajassa merkityksessä. Mukaan mahtuvat elokuva- ja tv-tuotannot, videomateriaalit, dokumenttituotannot, opetusmateriaalit, pelit, mainokset ja sosiaalisen median audiovisuaaliset ilmiöt ilman tiukkaa rajausta.

Teemanumerossa julkaistaan tutkimusartikkeleita, katsauksia, näkökulmia, kirja-arvioita ja haastatteluita. Lisätietoja tekstityypeistä sekä kirjoitusohjeet löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions

Artikkeliehdotukset pyydämme lähettämään sähköpostilla 18.1.2021 mennessä numeron toimittajille:

Jari Nikkola, jarinik@utu.fi
Kaisa Hiltunen, kaisa.e.hiltunen@jyu.fi

Tekstitarjouksen tulisi sisältää seuraavat asiat: tekstityyppi, otsikko, lyhyt abstrakti tutkimuskysymyksineen sekä yhteystiedot.

Teemanumero ilmestyy syksyllä 2021. Tutkimusartikkeleiden ensimmäisten versioiden tulisi olla valmiita 30.4.2021, muiden tekstien toukokuun loppuun mennessä.

CFP – LÄHIKUVA 3/2020
POLITIIKKA JA POPULAARIKULTTUURI

Etsimme tieteellisiä tekstejä Lähikuvan numeroon 3/2020, jossa pohditaan, millä tavoin politiikkaa tehdään, kommentoidaan ja kuvataan populaarikulttuurissa ja erityisesti audiovisuaalisessa kulttuurissa.

Vaikka 1900-luvun alkupuolella Hollywood määritteli itsensä ”pelkäksi viihteeksi”, näyttäytyy tämä määrittely pikemminkin pyrkimyksenä välttää elokuvateollisuuteen ulkopuolelta kohdistuva säätelypaine. Samanaikaisesti elokuvan potentiaali esimerkiksi propagandan levittämisessä oli laajalti tunnistettu eri maiden poliittisessa johdossa ja liikkeissä. Elokuvalla ja populaarikulttuurilla on aina ollut merkittävä rooli poliittisten tavoitteiden ja ideologioiden välittämisessä ja keskusteluiden luomisessa. Tämä näkyy myös populaarikulttuurista tuttujen hahmojen nousussa poliittisiksi hahmoiksi. Esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli aiemmin tunnettu koomikko, joka esitti presidenttiä televisiosarjassaan Kansan palvelija.

Laajasti määriteltynä kaikki elokuva ja populaarikulttuuri on poliittista. Representaatioilla, kerronnalla ja estetiikalla tehdään monenlaista politiikkaa, muun muassa kommentoimalla identiteetteihin liittyviä kysymyksiä, yhteiskunnan arvoja ja erilaisten ihmisryhmien kuvaamista.

Lähikuvan numerossa 3/2020 on tarkoitus pureutua erilaisiin näkökulmiin, joissa populaarikulttuurin poliittisuus nousee esille. Tieteelliset tekstit voivat lähestyä aihetta eri näkökulmista, mukaan lukien miten populaarikulttuurissa kuvataan ja kommentoidaan poliittista elämää (esim. televisiosarjat, elokuvat, myöhäisillan poliittisen komedian ohjelmat), miten populaarikulttuuria on hyödynnetty poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi (esim. propaganda ja vaikuttaminen) tai miten laajemmat poliittiset tematiikat näyttäytyvät populaarikulttuurissa (esim. ilmastonmuutokseen, vähemmistöihin tai sukupuoleen liittyvien ideologiataisteluiden kautta).

Politiikka ja populaarikulttuuri -numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions.

Numeron toimittaa Helsingin yliopiston tutkimusprojekti ”Creating and Challenging Populist Masculinities” (Outi Hakola, Janne Salminen, Juho Turpeinen ja Oscar Winberg). Lähetä ideasi numeron toimittajille 17.12.2019 mennessä osoitteeseen

outi.j.hakola@helsinki.fi

Liitä mukaan lyhyt abstrakti, jossa määrittelet aiheen, aineiston ja tutkimuskysymyksen. Muista mainita suunnittelemasi tekstityyppi. Numeron on tarkoitus ilmestyä syyskuussa 2020 ja tekstien ensimmäisten versioiden tulee olla valmiita 30.4.2020 mennessä.

CFP – LÄHIKUVA 2/2020
POHJOINEN

Pohjoinen on esitetty audiovisuaalisessa kulttuurissa usein eksotiikan ja huumorin lähteenä, välillä ristiriitaisia tunteita herättävällä tavalla. Viime vuosina ilmiöt kuten Nordic noir tai Finnish weird (”suomikumma”) ovat nostaneet pohjoisen estetiikan kansainväliseen tietoisuuteen. Pohjoisesta kerrotaan nykyisin aiempaa enemmän myös alkuperäiskansojen näkökulmasta, esimerkiksi saamelaiselokuvissa. Alueen haavoittuvuuden vuoksi ilmastonmuutoksesta kertovia audiovisuaalisia kuvastoja hallitsevat usein juuri arktinen luonto ja eläimet.

Kutsumme Pohjoinen-teemanumeroon tekstejä, joissa pohjoisen roolia elokuva- ja mediakulttuurissa tarkastellaan laajasti eri näkökulmista. Mahdollisia ovat niin historialliset katsaukset, tuotantokonteksteja koskevat tutkimukset, temaattiset tarkastelut (esim. ekoelokuva), teosanalyysit kuin teoreettisemmat lähestymistavat. Teemanumerossa pohjoisella viitataan lähtökohtaisesti napapiirin pohjoispuoliseen arktiseen alueeseen maailmanlaajuisesti, mutta pohjoinen voi määrittyä artikkeleissa myös väljemmällä tavalla, esimerkiksi estetiikkana tai mielentilana.

Millaiseksi pohjoista ja pohjoisen ihmistä on kuvitettu ja kuviteltu kautta historian? Millaisia valtarakenteita pohjoisen esittämiseen kytkeytyy? Miten pohjoinen paikallisuus ja globaalit kysymykset kohtaavat audiovisuaalisessa kulttuurissa? Miten pohjoista on esitetty Pohjoismaiden ulkopuolisissa tuotannoissa? Millaisena pohjoinen näyttäytyy genre-elokuvissa?

Elokuva- ja mediatutkimuksen ohella esimerkiksi kulttuurintutkimuksen, geopolitiikan ja sukupuolentutkimuksen näkökulmat pohjoisen audiovisuaaliseen kulttuuriin ovat tervetulleita.

Vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien lisäksi teemanumeroon voi tarjota katsauksia, näkökulmia, haastatteluja ja kirja-arvioita. Lisätietoja tekstityypeistä löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista:

https://journal.fi/lahikuva/about/submissions

Juttuehdotukset, sisältäen tekstityypin, otsikon, lyhyen abstraktin (max. ½ s.), keskeisimmät lähteet ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään sähköpostilla 15.10.2019 mennessä teemanumeron toimittajille:

niina.oisalo@utu.fi
kaisa.e.hiltunen@jyu.fi

Numeron on tarkoitus ilmestyä viimeistään kesäkuussa 2020, ja referee-artikkelien ensimmäisten versioiden tulisi olla valmiita tammikuun loppuun mennessä, muiden tekstien maaliskuun alussa.

Parhain terveisin
Kaisa Hiltunen ja Niina Oisalo
numeron toimittajat

CFP – LÄHIKUVA 1/2020
KONEPUHE JA PUHUVAT KONEET

Puhe on ihmisen kaikkein perustavanlaatuisin viestinnän muoto. Se on luonteva sosiaalisen kanssakäymisen väline ja käyttöliittymä ryhmien ja yhteisöjen keskinäiseen viestien vaihtoon. Sähköisesti siirrettyä, vahvistettua ja toistettua ihmisääntä on kuultu äänitallenteilta, radiosta ja puhelimista jo yli sadan vuoden ajan. Ihmisääntä on myös muokattu koneellisesti jo 70 vuoden ajan mm. radioviestien koodaamiseksi.

Jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien tietokoneita ja robotteja on kuvattu puhuvina ja viestivinä olioina. Robotteja ja tekoälyä kehitetään parhaillaan yhä sosiaalisemmiksi, mutta niiden suunnittelua hallitsevat paljolti keskittyminen ulkonäköön ja liikkeisiin, eikä koneen ääntä ole aina nähty tutkimisen arvoisena. Niin ihmisten väliseen, koneellisesti vahvistettuun puheeseen kuin ihmisen ja koneen keskinäiseenkin puheeseen on kiinnitetty ihmistieteellisessä tutkimuksessa huomiota erittäin vähän.

Tällä hetkellä yksi keskeisistä teknologisen toimijuuden visioista liittyy puhuvaan ja puhetta ymmärtävään koneeseen sekä ihminen-kone-vuorovaikutuksen äänellisiin muotoihin. Merkkejä käyttöliittymien kehityksestä puheenvaraisiksi on nähtävissä jo paljon; esimerkiksi ääniviestit ja tekstiviestien sanelu puhelimelle ovat jo arkea. Monelle tuttuja ovat henkilökohtaiset digitaaliset avustajat ja navigaattorit, joiden tehtävänä on puheohjatusti etsiä käyttäjän haluamaa tietoa ja viestiä sitä konepuheena. Myös koneet siis ohjaavat äänellään ihmisten toimintaa.

Kutsumme tutkijoita, taiteilijoita, mediakulttuurin asiantuntijoita sekä ääni- ja media-alalla työskenteleviä tarjoamaan Lähikuvaan tutkimusartikkeleita, katsauksia ja näkökulmallisia tekstejä liittyen konepuheeseen ja puhuviin koneisiin. Tekstit voivat käsitellä kohteitaan joko esimerkkien analyysin kautta tai laajempana, teoreettisena kysymyksenä. Kohteena voivat olla teemaan liittyvät kulttuuri-ilmiöt, kuten se, miten puhuvia koneita ja tekoälyä on representoitu audiovisuaalisen kulttuurin tuotteissa, kuten elokuvissa ja peleissä, tai miten koneellisesti muokattu ihmisääni muuttaa inhimillisen toimijuuden mahdollisuuksia.

Artikkeliehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli, katsaus, arvio, essee), otsikon ja lyhyen sisältökuvauksen sekä kirjoittajan tai kirjoittajien yhteystiedot, pyydämme lähettämään sähköpostilla 15.6.2019 mennessä numeron erikoistoimittajille:

Tanja Sihvonen, tanja.sihvonen@uva.fi
Kimi Kärki, kierka@utu.fi
Pertti Grönholm, pergro@utu.fi

Teemanumero ilmestyy keväällä 2020, ja numeroon voi tarjota myös katsauksia, kirja-arvioita, haastatteluja ym.

Alustava aikataulu:
Artikkeliehdotukset 15.6.2019 mennessä
Artikkelien ensimmäiset versiot numeron toimittajille 1.10.2019
Artikkelit ja muut tekstit julkaisuvalmiit 1.2.2020

CFP – LÄHIKUVA 4/2019
”IMPERIALISMI”

Imperialismilla on terminä harvoin positiivinen kaiku. Valtioiden yhteydessä sillä tarkoitetaan perinteisesti alueellista laajentumista toisen valtion kustannuksella, joko suoran väkivallan tai sillä uhkaamisen avulla. Kaikki ekspansiivisuus tai painostus, tai kaikki sodat, eivät kuitenkaan ole imperialismia. Tyypillisesti kohdettaan tai uhriaan vahvemman toimijan aggressiivisuutta kutsutaan imperialismiksi. Juontuuhan sana latinasta, jossa se tarkoittaa ”voimaa/valtaa antaa käskyjä”. Siksi termin voi ymmärtää niin poliittisena, sosiaalisena kuin kulttuurisena vaikuttamisena.

Lähikuvan 4/2019 teemana on imperialismi. Kutsumme tarjoamaan tutkimusartikkeleita, katsaus- ja näkökulma-artikkeleita, haastatteluja ja kirja-arvioita aiheista, joissa imperialismi tai imperialistisuus on leimallinen piirre. Imperialismista on tehty lukemattomia elokuvia, televisio-ohjelmia ja muita audiovisuaalisia tuotantoja ja tallenteita, jotka ovat koskeneet niin perinteistä poliittista dominanassia kuin latenttia sosiaalista ja kulttuurista ylivaltaa. Myös viihde- ja kulttuurin tuotannon ja jakelun voi nähdä tältä kantilta, kuten suurten pääomien hallitsemina kansallisina tai alakulttuurisina markkinoina.

Lähikuva on audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä, vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti. Niinpä on oleellista, että tekstitarjouksessanne on audiovisuaalinen elementti, kuten lähdeaineisto (tai sen osa). Ymmärrämme audiovisuaalisuuden laajasti, ja olemme avoimen kiinnostuneita minkä tahansa tieteenalan tutkimuksesta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä tekstitarjoustenne kanssa!

Numeron vastaavat toimittajat Kaisa Hiltunen ja Rami Mähkä.

Lähetä artikkelitarjouksesi 9.8.2019 mennessä Kaisa Hiltuselle, Rami Mähkälle ja toimitussihteeri Antti Lindforsille sähköpostitse:
kaisa.e.hiltunen@jyu.fi
rami.mahka@utu.fi
antti.lindfors@utu.fi

Tiedustelut: Rami Mähkä, rami.mahka@utu.fi

Numeron alustava aikataulu:
Tarjoukset (valmiit käsikirjoitukset tai täydelliset 2–3 kappaleen abstraktit) 9.8.2019 mennessä
Tutkimusartikkelit refereekierrokselle 30.9.2019
Katsaukset, näkökulmat, haastattelut (vast.) 15.11.2019
Valmiit tutkimusartikkelit 6.12.2019
Valmiit katsaukset, näkökulmat, haastattelut (vast.) 6.12.2019
Kirja-arviot 6.12.2019
Numeron julkaisu 20.12.2019

CFP – LÄHIKUVA 3/2019
PELIKULTTUURI

Audiovisuaaliset pelit ovat nykyään lähes kaikkialla, kaveriporukoiden konsolipeli-illoista aina mukana kulkeviin älypuhelinpeleihin sekä talousuutisten juttuihin suomalaisen peliteollisuuden menestystarinoista. Elokuvissa on alkanut esiintyä useammin pelillisiä piirteitä sen lisäksi, että elokuvista tehdään pelejä ja peleistä elokuvia. Viime vuosina yhä suuremmaksi kasvanut e-urheilu on hämärtänyt pelaamisen ja urheilun jo ennestään häilyvää rajaa.

Pelaamisessa on lukuisia kulttuureja, joita ei välttämättä edes mielletä kulttuuriksi: yhdessä pelaaminen on sosiaalinen tapahtuma, mutta muodostavatko aamuruuhkan bussissa pelaavat yksittäiset ihmiset pelikulttuurin? Onko pelaaminen muuttunut, yleistynyt, vai ainoastaan digitalisoitunut? Miten eri mediat kohtaavat pelikulttuureissa? Miten pelaaminen on kulttuuria ja millaisia pelikulttuureja on olemassa?

Pelikulttuuri-teemanumerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions.

Lähettäkää tekstitarjouksenne, mukaan lukien artikkelityyppiehdotus, 23.3.2019 mennessä päätoimittaja Rami Mähkälle ja toimitussihteeri Antti Lindforsille:
rami.mahka@utu.fi
antti.lindfors@utu.fi

CFP – LÄHIKUVA 2/2019
MUSIIKKI

Musiikilla on merkittävä rooli elokuvassa, televisiossa ja muussa audiovisuaalisessa mediassa. Sitä käytetään ennen kaikkea tunnelmien luomiseen, henkilöhahmojen tunteiden välittämiseen, mutta toisaalta myös kognitiivisiin tarkoitusperiin. Musiikin avulla luodaan audiovisuaaliseen kerrontaan narratiivinen ja emotionaalinen elementti, joka on vuorovaikutuksessa muiden kerronnan tasojen (visuaalinen ja verbaalinen kerronta) kanssa. Se voi olla sopusoinnussa muun kerronnan kanssa tai – tarkoituksellisesti tai tahattomasti – rikkoa kokonaisuutta.

Musiikki-teemanumerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions.

Lähettäkää tekstitarjouksenne, mukaan lukien artikkelityyppiehdotus, 16.11.2018 mennessä päätoimittaja Rami Mähkälle ja toimitussihteeri Antti Lindforsille.

rami.mahka@utu.fi
antti.lindfors@utu.fi

CFP – LÄHIKUVA 4/2018
MEDIATEOLLISUUS

Mediateollisuus (media industries) on noussut viime vuosina huomattavaksi käsitteeksi ja tutkimusalaksi mediatuotannon tutkimuksessa. Keskeisenä lähtökohtana on, että erityisesti digitalisoituminen on mullistanut mediatuotannon kentän niin sisällöltään kuin laajuudeltaan.

Tuotannon muutokset vaativat tutkimukseltakin uudenlaisia tarpeita yhdistää historian, yhteiskuntatieteiden, poliittisen taloustieteen ja media- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmia, jotta voidaan kunnolla kontekstualisoida ja analysoida kriittisesti mediateollisuuden tuotteita. Kysymys ei kuitenkaan tälläkään kertaa ole täysin uudesta tutkimussuuntauksesta, vaan yhtäältä aiempien rajojen ja dikotomioiden rikkomisesta, toisaalta esimerkiksi Frankfurtin koulukunnan kulttuuriteollisuus-käsitteen soveltamisesta 2000-luvun mediakulttuuriin.

Kutsumme tutkijoita, mediakulttuurin asiantuntijoita sekä eri median aloilla työskenteleviä tarjoamaan tutkimusartikkeleita,katsauksia ja näkökulmatekstejä mediatuotannosta numeroomme. Mediateollisuutta voi lähestyä esimerkiksi tuotantokoneistona, tiettynä tuotannon tai jakelun segmenttinä, monimediaalisina tuotantotapoina. Tekstit voivat kytkeytyä myös historiallisesti tai teoreettisesti mediateollisuuteen. 

Numeroon suunnatut juttuehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli, katsaus), otsikon, lyhyehkön sisältökuvauksen/tiivistelmän ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään s-postilla 8.6.2018mennessä Lähikuvan toimitussihteerille ja päätoimittajalle:
antti.lindfors@utu.fi
rami.mahka@utu.fi

Referee-artikkelien ensimmäisten versioiden toivomme olevan valmiina 14.9.2018. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2018.