in English

Call for Papers

CFP – Lähikuva 2/2018
Mediakasvatuksen katvealueet

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvän tieteellisen aikakausjulkaisun Lähikuvan numero 2/2018 keskittyy mediakasvatuksen ajankohtaisiin kysymyksiin joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista käsin. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi moni- ja poikkitieteelliset sekä tieteidenväliset mediakasvatuksen audiovisuaalisiin ilmiöihin kiinnittyvät tekstiehdotukset.

Olemme erityisen kiinnostuneita mediakasvatuksen hiljaisuuksista, vähän tutkimuksellista huomiota saaneista teemoista ja ilmiöistä sekä sensitiivisiksi koetuista aiheista. Mitkä ovat mediakasvatuksen näkökulmasta unohdettuja, sivuutettuja ja marginaaleja ilmiöitä? Haluamme tässä Lähikuvan numerossa julkaistujen tekstien herättävän kriittistä keskustelua teemoista ja ilmiöistä, joista vaietaan mediakasvatuksessa. Numeroon voi tarjota myös muita mediakasvatusta käsitteleviä tekstejä.

Mediakasvatusnumeroon etsitään tekstejä, jotka käsittelevät erityisesti audiovisuaalisen median kenttään liittyviä kysymyksiä. Edellä mainittuja teemoja voi lähestyä esimerkiksi pelikulttuurin, elokuvakasvatuksen tai esimerkiksi audiovisuaalisin keinoin digitaalisilla alustoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen ja itseilmaisun näkövinkkeleistä.

Mediakasvatus-numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions.

Laadi maksimissaan yhden sivun mittainen abstrakti, josta käy ilmi seuraavat asiat:

- Tekstityyppi
- Työotsikko sekä tekstin keskeisimmät sisällöt ja näkökulmat
- Aineistopohja
- Keskeisimmät lähteet
- Kirjoittajan yhteystiedot

Lähetä abstraktisi numeron toimittajille Marjo Kovaselle (marjo.kovanen@koulukino.fi) ja Sanna Spisakille (sanna.spisak@utu.fi) 30.11.2017 mennessä. Numeron on tarkoitus ilmestyä kesäkuussa 2018 ja referee-artikkelien ensimmäisten versioiden tulee olla valmiita helmikuun loppuun mennessä, muiden tekstien maaliskuun loppuun mennessä.

Parhain terveisin

Marjo Kovanen ja Sanna Spisak

* * *

CFP – Lähikuva 1/2018
suomi 1918

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakausjulkaisu Lähikuva etsii julkaistavaksi tekstejä aiheesta ”Suomi 1918”.

Ensi vuonna Suomen sisällissodasta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Itsenäisen Suomen traagisin vaihe on ollut muisteluiden ja muun muassa lukuisten elokuvien ja televisiodokumenttien kohteena. Lähikuvan teemanumero ”Suomi 1918” keskittyy sisällissodan, sen vaikutukseen, muistojen, merkitysten ja tulkintojen teemoihin.

Kohteena voi olla elokuva, televisiodokumentti itse sodasta tai sen merkitysten läsnäolo jossain suoraan itse sotaan liittymättömässä yhteydessä, joko viime tai tällä vuosisadalla. Koska Lähikuva on audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakauslehti, tarjottujen tekstien tulisi liittyä tavalla tai toisella audiovisuaalisuuteen.

”Suomi 1918” -numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

Erikoisnumeroon suunnatut ehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli), otsikon, lyhyen abstraktin (max. ½ sivua), ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydetään lähettämään Outi Hakolalle (outi.j.hakola@helsinki.fi) ja Rami Mähkälle (rami.mahka@utu.fi) 15.9.2017 mennessä. Erikoisnumeron on tarkoitus ilmestyä helmikuussa 2018 ja tekstien tulisi olla valmiita 15.11.2017 mennessä.

* * *

CFP – Lähikuva 4/2017
Obskuurit teoreetikot

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakausjulkaisu Lähikuva etsii julkaistavaksi tekstejä aiheesta ”obskuurit teoreetikot”. Numero julkaistaan joulukuussa 2017.

Obskuuri viittaa hämärään, varjossa olevaan, huonosti tunnettuun. Haluamme tuoda esiin sellaista pimentoon jäänyttä elokuva-ajattelua, joka ansaitsisi tulla näkyväksi. Etsimme tekstejä elokuvateoreetikoista, -teorioista tai -teoksista, jotka ovat ”obskuureja” esimerkiksi seuraavan kaltaisin kriteerein (jotka eivät ole toisiaan poissulkevia):
1. Unohdetut
2. Erikoiset
3. Marginaaliset
4. Uudet

”Unohdetut”-kategoriaan voidaan lukea esim. sellaiset historialliset teoreetikot (kuten 1900-luvun alun modernistit), jotka ovat aikanaan olleet merkityksellisiä, mutta sitten enemmän tai vähemmän unohtuneet tai jääneet jonkun tunnetumman hahmon varjoon.

”Erikoiset”-kategoriaan voidaan lukea tavalla tai toisella hämärät, eksentriset, idiosynkraattiset, orginellit, yllättävät tai muuten vain tavanomaisesta poikkeavat teoriat / teoreetikot / teokset.

”Marginaaliset”-kategoriaan voidaan lukea teoriat, jotka keskittyvät esim. valtavirran ulkopuoliseen elokuvaan (esim. avantgarde) tai hahmot, jotka ovat tavalla tai toisella elokuvan teoreetikkoina ”sivutoimisia” (kuten vaikkapa elokuvasta kirjoittavat filosofit tai kirjailijat).

”Uudet”-kategoriaan voidaan lukea sellaiset tuoreet teoreettiset avaukset, jotka ehkä ovat tuttuja pienelle piirille, mutta tuntemattomia muille.

”Teorian” voi mieltää joko vahvana systemaattisena rakennelmana tai väljempänä tarkastelutapana, jota voi artikkelissa tarkastella esim. suhteessa historialliseen tai muuhun kontekstiin. Tervetulleita ovat myös väitetyn ”obskuuriuden” kyseenalaistavat tekstit. Onko se, mikä on yhdelle obskuuria, toiselle valtavirtaa? Vaikuttavatko tutkimukselliset paradigmat obskuuriuden määritelmään? Kenen näkökulmasta joku teoreettinen näkökulma on tai ei ole obskuuri?

Numeroon etsitään tutkimusartikkeleita, jotka vertaisarvioidaan. Tämän lisäksi julkaisemme esimerkiksi tieteellisiä katsauksia, haastatteluita, kirja-arvioita ja näkökulmatekstejä. Tähän numeroon erityisen tervetulleita ovat myös lyhyet esittelyt teemaan sopivista teoreetikoista, teorioista tai teoksista. Esittelyjen maksimipituus on 10 000 merkkiä välilyönteineen.

Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät kotisivuiltamme http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

Erikoisnumeroon suunnatut juttuehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli), otsikon, lyhyen abstraktin (max. ½ sivua) ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään helmikuun 2017 loppuun mennessä sähköpostilla numeron toimittajille osoitteisiin:
antti.ponni@metropolia.fi
tytti.p.rantanen@gmail.com

Referee-artikkelien ensimmäisten versioiden toivomme olevan valmiina huhtikuun 2017 loppuun mennessä, muiden tekstien toukokuun 2017 loppuun mennessä. Numero julkaistaan joulukuussa 2017.

Parhain terveisin
Tytti Rantanen ja Antti Pönni

* * *

CFP - Lähikuva 3/2017
Marginaalien suomi

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakausjulkaisu Lähikuva etsii julkaistavaksi tekstejä aiheesta ”marginaalien Suomi”. Numero julkaistaan syksyllä 2017, kun Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään. Numerossa haluammekin nostaa esille suomalaisuuteen ja Suomeen liittyviä teemoja ja keskusteluja.

Näkökulmanamme on se, millaiset äänet tai paikat eivät suomalaisessa keskustelussa pääse kovinkaan näkyville – joko nykypäivänä tai historiallisesti. Miten elokuvassa, televisiossa, audiovisuaalisessa taiteessa, peleissä tai muussa audiovisuaalisessa kulttuurissa on käsitelty marginaaliin jääviä ihmisiä ja periferioita tai miten audiovisuaalinen kulttuuri on kenties tullut tuottaneeksi tai kyseenalaistanut marginaalisuutta, syrjäytymistä, sivuun jättämistä Suomessa?

Numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleita, jotka vertaisarvioidaan. Tämän lisäksi julkaisemme esimerkiksi tieteellisiä katsauksia, haastatteluita, kirja-arvioita ja näkökulmatekstejä. Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät kotisivuiltamme http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

Erikoisnumeroon suunnatut ehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli), otsikon, lyhyen abstraktin (max. 1/2 sivua) ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään tammikuun 2017 loppuun mennessä osoitteeseen outi.j.hakola@helsinki.fi.

Mukaan hyväksyttyjen tekstien ensimmäisten versioiden tulee olla valmiina huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Numero julkaistaan syyskuussa 2017.

Parhain terveisin

Outi Hakola
Lähikuva
-lehden päätoimittaja

Sähköposti: outi.j.hakola@helsinki.fi

* * *