in English

Call for Papers

 

CFP – Lähikuva 4/2018
Mediateollisuus

Mediateollisuus (media industries) on noussut viime vuosina huomattavaksi käsitteeksi ja tutkimusalaksi mediatuotannon tutkimuksessa. Keskeisenä lähtökohtana on, että erityisesti digitalisoituminen on mullistanut mediatuotannon kentän niin sisällöltään kuin laajuudeltaan.

Tuotannon muutokset vaativat tutkimukseltakin uudenlaisia tarpeita yhdistää historian, yhteiskuntatieteiden, poliittisen taloustieteen ja media- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmia, jotta voidaan kunnolla kontekstualisoida ja analysoida kriittisesti mediateollisuuden tuotteita. Kysymys ei kuitenkaan tälläkään kertaa ole täysin uudesta tutkimussuuntauksesta, vaan yhtäältä aiempien rajojen ja dikotomioiden rikkomisesta, toisaalta esimerkiksi Frankfurtin koulukunnan kulttuuriteollisuus-käsitteen soveltamisesta 2000-luvun mediakulttuuriin.

Kutsumme tutkijoita, mediakulttuurin asiantuntijoita sekä eri median aloilla työskenteleviä tarjoamaan tutkimusartikkeleita,katsauksia ja näkökulmatekstejä mediatuotannosta numeroomme. Mediateollisuutta voi lähestyä esimerkiksi tuotantokoneistona, tiettynä tuotannon tai jakelun segmenttinä, monimediaalisina tuotantotapoina. Tekstit voivat kytkeytyä myös historiallisesti tai teoreettisesti mediateollisuuteen. 

Numeroon suunnatut juttuehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli, katsaus), otsikon, lyhyehkön sisältökuvauksen/tiivistelmän ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään s-postilla 8.6.2018 mennessä Lähikuvan toimitussihteerille ja päätoimittajalle:
antti.lindfors@utu.fi
rami.mahka@utu.fi

Referee-artikkelien ensimmäisten versioiden toivomme olevan valmiina 14.9.2018. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2018.

Terveisin Lähikuvan toimitus

* * *

CFP – Lähikuva 2/2018
Mediakasvatuksen katvealueet

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvän tieteellisen aikakausjulkaisun Lähikuvan numero 2/2018 keskittyy mediakasvatuksen ajankohtaisiin kysymyksiin joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista käsin. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi moni- ja poikkitieteelliset sekä tieteidenväliset mediakasvatuksen audiovisuaalisiin ilmiöihin kiinnittyvät tekstiehdotukset.

Olemme erityisen kiinnostuneita mediakasvatuksen hiljaisuuksista, vähän tutkimuksellista huomiota saaneista teemoista ja ilmiöistä sekä sensitiivisiksi koetuista aiheista. Mitkä ovat mediakasvatuksen näkökulmasta unohdettuja, sivuutettuja ja marginaaleja ilmiöitä? Haluamme tässä Lähikuvan numerossa julkaistujen tekstien herättävän kriittistä keskustelua teemoista ja ilmiöistä, joista vaietaan mediakasvatuksessa. Numeroon voi tarjota myös muita mediakasvatusta käsitteleviä tekstejä.

Mediakasvatusnumeroon etsitään tekstejä, jotka käsittelevät erityisesti audiovisuaalisen median kenttään liittyviä kysymyksiä. Edellä mainittuja teemoja voi lähestyä esimerkiksi pelikulttuurin, elokuvakasvatuksen tai esimerkiksi audiovisuaalisin keinoin digitaalisilla alustoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen ja itseilmaisun näkövinkkeleistä.

Mediakasvatus-numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions.

Laadi maksimissaan yhden sivun mittainen abstrakti, josta käy ilmi seuraavat asiat:

- Tekstityyppi
- Työotsikko sekä tekstin keskeisimmät sisällöt ja näkökulmat
- Aineistopohja
- Keskeisimmät lähteet
- Kirjoittajan yhteystiedot

Lähetä abstraktisi numeron toimittajille Marjo Kovaselle (marjo.kovanen@koulukino.fi) ja Sanna Spisakille (sanna.spisak@utu.fi) 30.11.2017 mennessä. Numeron on tarkoitus ilmestyä kesäkuussa 2018 ja referee-artikkelien ensimmäisten versioiden tulee olla valmiita helmikuun loppuun mennessä, muiden tekstien maaliskuun loppuun mennessä.

Parhain terveisin

Marjo Kovanen ja Sanna Spisak

* * *

CFP – Lähikuva 1/2018
suomi 1918

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakausjulkaisu Lähikuva etsii julkaistavaksi tekstejä aiheesta ”Suomi 1918”.

Ensi vuonna Suomen sisällissodasta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Itsenäisen Suomen traagisin vaihe on ollut muisteluiden ja muun muassa lukuisten elokuvien ja televisiodokumenttien kohteena. Lähikuvan teemanumero ”Suomi 1918” keskittyy sisällissodan, sen vaikutukseen, muistojen, merkitysten ja tulkintojen teemoihin.

Kohteena voi olla elokuva, televisiodokumentti itse sodasta tai sen merkitysten läsnäolo jossain suoraan itse sotaan liittymättömässä yhteydessä, joko viime tai tällä vuosisadalla. Koska Lähikuva on audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakauslehti, tarjottujen tekstien tulisi liittyä tavalla tai toisella audiovisuaalisuuteen.

”Suomi 1918” -numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

Erikoisnumeroon suunnatut ehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli), otsikon, lyhyen abstraktin (max. ½ sivua), ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydetään lähettämään Outi Hakolalle (outi.j.hakola@helsinki.fi) ja Rami Mähkälle (rami.mahka@utu.fi) 15.9.2017 mennessä. Erikoisnumeron on tarkoitus ilmestyä helmikuussa 2018 ja tekstien tulisi olla valmiita 15.11.2017 mennessä.

* * *