Verkottunut esineleikki osana esiopetusta: Lelujen Internet leikillisen oppimisen välineenä

2/2018

Katriina Heljakka & Pirita Ihamäki

Tutkimuksessa selvitetään esikouluikäisten lasten suhdetta nykyajan verkottuneisiin älyleluihin. Olemme erityisen kiinnostuneita Lelujen Internetiin liittyvästä opetuksellisista arvoista, opetuksellisesta sisällöstä ja niillä tapahtuvasta leikistä, jonka kautta leikkivälineet on mahdollista nähdä osana suomalaisessa esikouluympäristössä tapahtuvaa varhaiskasvatusta.

Lelujen Internetin kanssa toimiessaan lasten on ajateltu oppivan eri asioita niin lelujen fyysisiä kuin etenkin niiden digitaalisia käyttömahdollisuuksia hyödyntäen. Tutkimuksemme selvittää yhtäältä, millaisia monimediaalisia leikin muotoja Lelujen Internetiin kytkeytyvät leluhahmot tukevat ja toisaalta, millaisia oppimisen mahdollisuuksia niihin sisältyy. Yksi tapaustutkimuksemme päätavoitteista on tarkastella, millaisia oppimislupauksia leluvalmistajat lelujen internetiin liittävät ja toisaalta, miten nämä lupaukset täyttyvät lasten käyttäessä leluhahmoja osana leikkiään. Tutkimukseemme sisältyy kolme osa-aluetta: leluvalmistajien antamat lupaukset lelujen opetuksellisista ominaisuuksista, esikouluikäisten lasten vanhempien ja opettajien asenteet teknologisia ominaisuuksia sisältäviä älyleluja kohtaan ja esikouluikäisten lasten oma näkemys näiden lelujen sisältämästä opetuksellisesta potentiaalista.

Lähestymistapamme on monitieteinen ja eri menetelmiin perustuva. Tutkimuksemme käsittää kolme eri aineistoa. Se sisältää Lelujen Internetiin lukemiemme hahmolelujen opetuksellisten ominaisuuksien kartoituksen lelunvalmistajien näkökulmasta, esikouluikäisten lasten vanhempien ja esikouluryhmän kahden opettajan lomaketutkimushaastattelut ja kahdenkymmenen esikouluikäisen lapsen kanssa tehdyt ryhmähaastattelut esikouluympäristössä suoritetuista lelutestaustilanteista. Tutkimuksessa kysymme, mihin opetustarpeisiin tarkastelemamme lelut vastaavat ja millä tavoin ne sopivat osaksi suomalaisessa esikouluopetuksessa käytettyä muodollisen mutta leikin kautta toteutuvan oppimisen ympäristöä. Tutkimuksemme osoittaa, miten lelut sopivat leikillisen oppimisen välineiksi, kun esikouluopettajat ottavat nämä leikkivälineet osaksi suunniteltua ja ohjattua opetusta.

Avainsanat: mediakasvatus, Lelujen Internet, leikillinen oppiminen, opetuksen lelullistuminen

Connected object play in early education: The Internet of Toys as a tool for playful learning

This study investigates preschool-aged children’s relationship to the connected and contemporary smart toys. We are specifically interested in the educational value and content of the Internet of Toys, the play that takes place with these toys, and whether it is possible to see them as a part of early education in the Finnish preschool context.

Children are considered to learn through play with the Internet of Toys by employing both their physical and, in particular, their digital affordances. Our study explores on the one hand, which kind of multimedial play patterns the character toys as representatives of the Internet of Toys support, and on the other hand, which kind of opportunities they offer in terms of learning. One of the main goals of our study is to investigate which kind of educational promises the toy makers give for the toys, and on the other hand, how these promises are fulfilled when children use the toys in their play. The three areas of inquiry are the toy makers’ promises for the toys’ educational qualities, the parents’ and preschool teachers’ attitudes towards technologically-enhanced, smart toys, and the preschool-aged children’s own views on the educational potentiality of these toys.

Our approach is multidisciplinary and based on a set of different methods. Our study comprises three different research materials. It includes 1) a mapping of the toy producers’ view on the educational features of the character toys we here take to represent the Internet of Toys, 2) a survey study collected from teachers and parents of 20 preschoolers, and 3) group interviews and toy play tests with the preschoolers in the Finnish preschool setting. In the study we ask, which educational needs the toys under scrutiny answer to, and in which ways are they suitable to be used as part of formal, but play-based learning in early education. Our study shows that the toys are suitable to use as tools for playful learning when preschool teachers employ the toys as a part of structured teaching methods.

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa: https://journal.fi/lahikuva/index