Television kasvattamat. Fight Clubin metaelokuvallisuus ja sen ’työn kuva’

2–3/2021

Ilkka Levä

Fight Club toimi uusliberalistisen yhteiskuntajärjestelmän työhön liittyvää affektituotantoa mallintavana ja tuottavana elokuvallisena koneena. Analyysi perustuu Jonathan Bellerin elokuvallisen tuotantomuodon teoriaan. Elokuvalla katsojat kalibroitiin tekemään huomiotalouden vaatimaa katsomistyötä. Palkaksi he saivat erilaisia viihtymisen muotoja. Gilles Deleuzen ”ajattelun kuva” -käsitteelle rinnasteisena kehitellään ”työn kuva” -käsitettä.

Elokuvassa tuotettiin metaelokuvana sekä kuluttamiselle perustuvaa katsojakokemuksen tilaa että yleisempää työn kuvaa. Tuottavana koneena eli metaelokuvana Fight Club koetti paeta työelämän tuottamia vieraannuttavia affekteja marginaalisuuden ”mustiin aukkoihin”. Huomiotalouden spektaakkelina se kuitenkin kietoi katsojansa globaaliin kulttuuriteollisuuden verkostoon muuttaen katsojakokemusta yhteiskuntien sosiaalisella kentällä. Artikkelissa pohditaan, miten Fight Club vaikutti uusliberalistiselle yhteiskuntajärjestelmälle tyypilliseen työn kuvaan.

Avainsanat: affekti, metaelokuva, työn kuva, huomiotalous, uusliberalismi

Raised by TV. The Meta-Cinematic ‘Image of Work’ in Fight Club

The film Fight Club was a cinematic machine, which modelled and produced the affective labor of work in a neoliberal society. The analysis is based on Jonathan Beller’s theory of cinematic mode of production. Spectators were calibrated to do the viewing work required of attention economy. As a reward, they attained different modes of entertainment and enjoyment. In the article, Gilles Deleuze’s concept of “the image of thought” is reformulated and put to use as the concept of “the image of work”.

At the metacinematic level, Fight Club is argued to produce an image of spectatorship as consumerism, as well as a generalized image of work. As a producing machine, Fight Club tries to flee the alienating affects of working life to the “black holes” of marginality. As an attention economy spectacle, it simultaneously enfolds the viewers in the web of global culture industry, transforming the viewer experience in the social field of global societies. The article centers on the question of how Fight Club effected the typical image of work in neoliberal societies.

Keywords: affect, meta-cinema, image of work, attention economy, neoliberalism

* * *

Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa:
https://journal.fi/lahikuva/index