Taking aged people into account in media studies

3/2017

Sanna Kivimäki

The article discusses the relations between media, media studies and age. It argues that the “age question” is usually marginalized in media studies. However, the relative number of aged people is increasing all over the world – the term “aged” usually referring to people over 65 years. Thus, they form a bigger part of the media users and audiences everywhere. In addition to this, an increasingly greater part of media contents are directed to them as well.

The article asks what kinds of research questions and methodological challenges aged people pose to media studies. The concept of media is understood widely, including both traditional media and social media, and media as technology, content, use, and interaction with other people. The author argues that research questions regarding media and age can be divided at least into three areas: 1) questions on media generations and the everyday use of media, 2) questions on technology and digitalization, and 3) questions related to meanings of age produced and renewed in media contents.

Age is always intertwined with other significant differential categories, such as gender, ethnicity, social class, and religion. These intersectional differences are discussed by paying special attention to examples regarding aged Finnish women. In conclusion, the article sums up the ideas to take into account in research on media and the aged.

Ikää ihmettelemässä

Artikkeli käsittelee median, mediatutkimuksen ja ikääntymisen välisiä suhteita ja esittää, että ikääntymiseen liittyvät kysymykset ovat jääneet mediatutkimuksessa marginaaliin. Ikääntyneen väestön suhteellinen osuus kuitenkin kasvaa kaikkialla maailmassa ja ikääntyneet muodostavat ison osan median käyttäjistä ja yleisöistä.  Heille myös suunnataan aiempaa enemmän erilaisia mediasisältöjä. Ikääntyneillä tarkoitetaan yleensä eläkeikäisiä, yli 65-vuotiaita kansalaisia.

Artikkelissa kysytään, minkälaisia tutkimuskysymyksiä ikääntyminen asettaa mediakulttuurille ja sen tutkimukselle. Media ymmärretään artikkelissa laajasti, sekä perinteisinä joukkoviestiminä että sosiaalisena mediana, sekä teknologiana, sisältöinä, käyttönä että vuorovaikutuksena toisten ihmisten kanssa.

Mediaan ja ikään liittyvät tutkimusintressit voi jakaa vähintään kolmeen alueeseen: 1) kysymyksiin mediasukupolvista ja arkisista suhteista mediaan, 2) nykyteknologiaa ja digitaalisuutta koskeviin kysymyksiin, sekä 3) kysymyksiin siitä, millaista ymmärrystä iästä ja ikääntymisestä mediasisällöt tuottavat ja uusintavat.

Muiden kategorioiden tavoin ikä kietoutuu yhteen monien muiden erojen, kuten sukupuolen, etnisyyden, luokan ja uskonnon kanssa. Näitä intersektionaalisia eroja havainnollistetaan artikkelissa nostamalla esiin suomalaisia vanhoja naisia käsitteleviä esimerkkejä. Lopuksi kootaan yhteen ajatuksia siitä, mitä vanhojen ihmisten ja median suhteita koskevassa tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon.

Avainsanat: ikä, ageismi, sukupolvet, intersektionaalisuus, media, mediatutkimus

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä: https://journal.fi/lahikuva