On the Threshold. Liminal Space, Embodiment and Encounter in the Finnish Documentary Films Ghosts and Neighbours

3-4/2014

Niina Oisalo

This article opens up ways to think about embodiment and encounter in the liminal spaces of refugee centre and suburban multicultural tenement. The Finnish documentary films Ghosts (Finland 2009) and Neighbours (Finland 2013) focus on the transnational space where the relations between people and space are constantly on the move challenging the national order of things. Here the borderlines between cultures and nationalities become difficult to discern and their nature as dynamic processes becomes tangible.

The vernacular and bodily transnational encounters in the films Ghosts and Neighbours convey in a very concrete way the negotiations between different cultural regimes and the experience of living in a multicultural world. The liminality experienced on the borderline is not only a crippling or constraining feeling. In this threshold the ‘lived worlds’ of different cultures energise each other, dissolve into one another, and form new hybrids. I am interested in what happens on the threshold in these particular films – in the realms of a refugee centre and a suburban multicultural apartment building where lived lives destabilise the national space. Films conveying the transnational experience (like Ghosts and Neighbours) can act as political agents while triggering the imagination and opening up new ways to see the world – perhaps with a cosmopolitan hue.

In this article I formulate a phenomenologically inspired analysis of the thresholds observable in the films. I complement this analysis with interpretations of the cinematic techniques and the ethical considerations relevant to the documentary films’ transnational nature. In the films analysed the thresholds are occupied by human bodies transmitting the attitudes, emotions, and meanings in the transnational and transcultural negotiations. The gesticulating bodies also form a bond between the film and the spectator – for example, through the presence of the cinematographer.

Kynnyksellä. Välitila, ruumiillisuus ja kohtaaminen dokumenttielokuvassa

Artikkeli avaa näkymiä välitilan ruumiilliseen kokemukseen ja kohtaamisen mahdollisuuteen vastaanottokeskuksen ja monikulttuurisen kerrostalolähiön liminaalisissa tiloissa. Suomalaiset dokumenttielokuvat Ghosts (Suomi 2013) ja Naapurit (Suomi 2013) keskittyvät transnationaaleihin tiloihin, joissa ihmisten väliset suhteet ovat jatkuvassa liikkeessä ja haastavat nationalistisen maailman järjestyksiä. Rajat kulttuurien ja kansallisuuksien välillä hämärtyvät, ja niiden dynaaminen prosessimaisuus tulee näkyville.

Elokuvissa Ghosts ja Naapurit tapahtuvat transnationaalit kohtaamiset havainnollistavat konkreettisesti kulttuurien välisiä neuvotteluja. Samalla ne välittävät kokemusta siitä, millaista on elää monikulttuurisessa maailmassa. Kynnyksellä koettu liminaalisuus ei ole vain lamaannuttava tunne. Eri kulttuurien ”eletyt maailmat” myös energisoivat toisiaan, yhdistyvät ja muodostavat uusia hybridejä. Olen kiinnostunut siitä, mitä kynnyksellä tapahtuu tarkastelemissani elokuvissa – vastaanottokeskuksen seinien sisällä ja monikulttuurisessa kerrostalolähiössä, jossa eletyt elämät horjuttavat kansallista tilaa. Transnationaalin kokemusta välittävillä elokuvilla (kuten Ghosts ja Naapurit) on kyky ottaa poliittisen toimijan rooli. Ne saavat mielikuvituksen laukkaamaan ja paljastavat uuden tavan katsoa maailmaa – ehkä jopa kosmopolitanismiin saakka.

Fenomenologissävytteisessä analyysissäni yhdistän kokemuksellisia havaintoja elokuvissa ilmenevistä välitiloista historiallisesti ja kulttuurisesti kontekstualisoituihin tulkintoihin elokuvista. Yhdistän havaintoja myös tulkintoihin elokuvavälineelle ominaisista teknologis–esteettisistä ratkaisuista. Elokuvissa transnationaalisia ja kulttuurien välisiä keskusteluja ilmennetään ruumiillisesti viestimällä niitä asenteita, tunteita ja merkityksiä, joita välitilassa olo herättää. Liikkeessä olevat ruumiit muodostavat siteen elokuvan ja sen katsojan välille – esimerkiksi kuvaajan läsnäolon kautta.