Mediafandomit, julkisuuden henkilöiden fanitus ja osallistuva kulttuuri: Benedict Cumberbatchin ja Tom Hiddlestonin fandomit Tumblr-mikroblogipalvelussa

3–4/2020

Heidi Grönroos

Mediafandomeja on tutkittu eri tieteenaloilla vuosikymmeniä. Tuona aikana tutkimusten painopiste on siirtynyt kriittisestä voimaannuttavaan, minkä jälkeen ne ovat asettuneet tämän hetken monitieteellisiin näkökulmiin. Yksi mediafandomien toimintatapa on kuitenkin jäänyt tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Kyseessä on fandomien harjoittama julkisuuden henkilöiden fanitus, johon perehdyn tässä artikkelissa tarkastelemalla näyttelijöiden Benedict Cumberbatchin ja Tom Hiddlestonin mediafandomeja Tumblr-mikroblogipalvelussa.

Selvitän, miten tutkimuskohteenani olevien mediafandomien harjoittama julkisuuden henkilöiden fanitus ilmenee ja millaisia eri merkityksiä se saa. Perehdyn fanittamisen tapoihin ja merkityksiin fanitutkimuksen klassikon, Henry Jenkinsin osallistuvan kulttuurin teorian avulla. Palaan Jenkinsin teoriaan, koska mediafandomien harjoittamaa julkisuuden henkilöiden fanitusta ei ole aiemmin yhdistetty siihen.

Tarkastelen artikkelissani näissä fandomeissa esiintyviä erilaisia fanituksen tapoja. Erityisesti käsittelen persoonakuvien rakentamisen tapaa, jota ei ole aiemmin tutkittu. Kyseessä on fanituksen tapa, jossa fanit muodostavat ja ylläpitävät yhdessä fanituksen kohteen persoonasta rakennettua mielikuvaa. Tarkastelen ja analysoin tekemiäni löytöjä Jenkinsin osallistuvan kulttuurin teorian kautta. Persoonamielikuvien rakentaminen nousee tärkeään asemaan, sillä se osoittaa, että nämä fandomit luovat ja ylläpitävät yhteisiä metatekstejä, mikä on tärkeää osallistuvassa kulttuurissa.

Esitän, että mediafandomien harjoittama julkisuuden henkilöiden fanitus kuuluu osallistuvan kulttuurin piiriin samoin kuin mediafandomien harjoittama mediatuotteiden fanitus. Artikkelin lopussa tarkastelen myös hieman osallistuvan kulttuurin muutosta ja pohdin, miten tutkimuksen kohteena olevien fandomien toiminta sopii Jenkinsin omaan päivitettyyn versioon teoriasta.

Avainsanat: mediafandomit, fanituotannot, fandomit, osallistuva kulttuuri, Tumblr

Media fandoms, celebrity fandom, and participatory culture: Benedict Cumberbatch and Tom Hiddlestone fandoms in Tumblr microblog platform

Media fandoms have been studied for decades. During this time the emphasis of the research has shifted from critical to empowering, after which it has settled to the current multidisciplinary studies that cover multiple viewpoints. In spite of all these studies, one media fandom practice, the fandom of public figures, has been left in the sidelines. In this article, I focus on this type of fandom through the media fandoms of the actors Benedict Cumberbatch and Tom Hiddleston in Tumblr microblog service.

In this article, I ask how the subjects of my research practice their fandom and what different meanings these practices have. I look into different ways in which Henry Jenkins’ participatory cultural theory can be used to analyze the practices and meanings of these two Tumblr-based fandoms. I return to this classic of fandom research, because it has not been used to explore the fandom of public figures before.

My article focuses on different ways fandom manifests, specifically in these Tumblr-based platforms. I focus especially on a previously unresearched fandom practice, the construction of persona images. This refers to the way fans collectively form and maintain the image of the public persona. Based on my findings I compare the ways in which the practices of these fandoms relate to Jenkins’ theory of participatory culture. The construction of mental images of the public figures is a key element here, because it shows that these fandoms create and maintain metatexts, which is one of the most important practices of the participatory culture.

I argue that the fandom of public figures is a part of participatory culture (Jenkins) similarly to the fandom of brands and products. At the end of the article, I take a quick look at the changes taking place in participatory culture, and ask how the fandoms I have researched fit into Jenkins updated version of the theory.

* * *

Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa:
https://journal.fi/lahikuva/index