Keinotekoiset kommentit? Astroturffaus digitaalisen vaikuttamisen välineenä

2/2018

Tanja Sihvonen & Lotta Lehti

Artikkelissa tarkastellaan sosiaalista mediaa itseilmaisullisen retoriikan ja erityisesti astroturffaukseksi nimetyn ilmiön kautta. Itseilmaisut ovat yksilön subjektiivista näkökulmaa edustavia, arvottavia mediasisältöjä eli kuvia, tekstejä ja videoita, joilla sekä ilmaistaan oma kanta että pyritään vaikuttamaan muiden mielipiteisiin. Astroturffauksen määrittelemme organisaatiolähtöiseksi, tietoisesti ja harhauttamalla vaikuttamaan pyrkiväksi digitaaliseksi viestinnäksi, jota toteuttavat ruohonjuuritason mediakäyttäjät tai sellaisina esiintyvät henkilöt.

Artikkelin keskiössä on kysymys siitä, miten itseilmailullinen retoriikka ja sen toteutumista tukevat sosiaalisen median käytännöt voidaan valjastaa astroturffauksen tarkoitusperiä varten. Tarkastelemme artikkelissa astroturffausta teorialähtöisesti mutta myös keskustelupalstoilta, Twitteristä, Instagramista ja YouTubesta kerättyjen esimerkkien kautta kysyen, millaisesta vaikuttamisesta siinä on kyse, miten sen tunnistaa ja miten siihen voi varautua. Vertailemme astroturffausta sitä lähellä oleviin ilmiöihin, kuten työntekijälähettilyyteen, trollaukseen, vaikuttajaviestintään ja spämmiviesteihin. Keskeisin argumenttimme on, että astroturffaus on monitahoinen ilmiö, jonka tunnistaminen vaatii pitkälle kehittyneitä mediataitoja.

Avainsanat: astroturffaus, digitaalinen retoriikka, sosiaalinen media, työntekijälähettilyys, trollaus, Erving Goffman

Artificial comments? Astroturfing as a tool of digital rhetoric

This article investigates social media from the perspective of the rhetoric of self-expression and especially of a phenomenon labelled as astroturfing. Self-expressions are evaluative and hence subjective media content; images, texts, and videos representing the user’s own viewpoint. Through self-expressions, users aim at both expressing their own opinion and persuading others. We define astroturfing as organization-driven, strategic, and manipulative communication carried out by grass-roots media users or people who present themselves as such.

The focus of the article is on how the rhetoric of self-expression and social media practices can be harnessed for the purposes of astroturfing. The article is theory-driven but we also present examples taken from online discussion boards, Twitter, Instagram, and YouTube. We explore what kind of persuasion astroturfing is, how it can be identified, and how the audience can be prepared for it. We compare astroturfing to phenomena close to it, such as employee advocacy, trolling, influencers, bots, and spamming. Our main argument is that astroturfing is a multifaceted phenomenon the identification of which requires advanced media literacy and skills.

* * *
Koko artikkeli luettavissa verkkolehdestä osoitteessa: https://journal.fi/lahikuva/index