”Are you ready for a new Baltimore? ” – Spatial Identities in the Television Series The Wire

3-4/2014

Niina Myllys

This research article examines how television series The Wire’s drug dealers’ own place is formed and defined by fictional urban spaces of Baltimore. The Wire is an American drama series that focuses on the city’s increasing drug problem and, more widely, on the decay of modern society. Baltimore’s streets and corners are approached from three different perspectives: 1) as definers of spatial boundaries, 2) as playing a part in the socialization process, and 3) in relation to identity and lived space.

The key concepts in the article are urban space and identity. The concept of space is not understood only as a physical city space. The space also works as an environment for social action. The sense of one’s own identity is linked to a variety of spaces, actions and experiences. When it comes to the concept of space, The Wire is an extremely interesting TV show. I argue that Baltimore is not just a setting but also the main character and the core of the entire series.

A cross-section of the city extends from the police station to the drug dealers and all the way to the city’s political elite. Baltimore is described as a dynamic urban space that is constantly reproduced by its inhabitants. Drug dealers’ own place is determined by their geographical location, their place in hierarchy, and by the region ‘owned’ by their drug gang.

”Oletteko valmiit uuteen Baltimoreen?” – Tilalliset identiteetit televisiosarjassa The Wire

Artikkelissa tarkastellaan, miten televisiosarja The Wiren huumediilereiden oma paikka muodostuu ja määrittyy Baltimoren urbaaneissa tiloissa. Kyseessä on amerikkalainen draamasarja, joka kuvaa Baltimoren kaupungin ja laajemmin koko Yhdysvaltojen huumeongelmaa ja modernin yhteiskunnan rappiota. Kaupungin katuja ja kulmia lähestytään artikkelissa kolmesta eri näkökulmasta: 1) tilallisten rajojen muodostajina, 2) osana sosialisaatioprosessia ja 3) identiteetin ja eletyn ympäristön välisenä suhteena.

Artikkelin keskeisiä käsitteitä ovat urbaani tila ja identiteetti. Tilaa ei ymmärretä vain fyysisenä kaupunkitilana vaan lähtökohdiltaan sosiaalisena toiminnan ympäristönä. Tunne omasta identiteetistä liittyy erilaisiin tiloihin, toimintaan ja kokemuksiin. Tilan käsitteen kannalta The Wire on erityisen kiinnostava, sillä Baltimoren kaupungilla on sarjassa hyvin keskeinen rooli. Baltimore ei ole vain tapahtumapaikka vaan koko sarjan ydin.

Kaupungin halkileikkaus ulottuu poliisilaitokselta asunnottomien, köyhien ja huumediilereiden kautta vallanpitäjiin. Baltimore kuvataan dynaamisena tilana, jota sen asukkaat uusintavat jatkuvasti. Kaduilla diilereiden oma paikka määräytyy maantieteellisen sijainnin, hierarkiatason ja jengin ja sen ”omistamien” alueiden mukaan.